แบบฟอร์มต่างๆ โรงเรียนธัญรัตน์

SAR โรงเรียนธัญรัตน์ 2562

คู่มือกรอก SAR ออนไลน์

หน้าปก SAR 2563

บันทึกข้อความ SAR 2563

ค่าเป้าหมาย โรงเรียนธัญรัตน์ 2563

ฟอร์มบันทึกรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้

ฟอร์มบันทึกรายงานการส่งการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ฟอร์มบันทึกรายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ารเรียนรู้

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 2563

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 2564

ประกาศค่าเป้าหมายปี2564

หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา

บันทึกข้อความของส่ง ID-PLAN 2564

ปกหน้า – ปกหลัง แผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN) 2564

การขออนุมัติ (จ่าย / ยืม) เงินสวัสดิการและพัฒนาโรงเรียนธัญรัตน์

ขออนุญาตเปลี่ยนผู้ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ กลางวัน-กลางคืน

ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาสถานที่ราชการ กลางวัน/กลางคืน

ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

แบบขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ไปราชการ

แบบคำร้องเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและรับรองเงินเดือน

แบบบันทึกรายงานสรุปการไปราชการ

แบบใบลาป่วย

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน