ภาษาต่างประเทศ

นางสายสุดา อุบลม่วง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสายสุดา อุบลม่วง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสายสุดา อุบลม่วง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นางสาว โชติรส    ไชยยุทธตำหน่ง :ครูประเภท :ข้าราชการครูวิทยฐานะ :ชำนาญการสังกัด :สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)โรงเรียน :ธัญรัตน์