ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมโรงเรียนธัญรัตน์

ให้นักเรียนเลือกตามระดับชั้นที่กำหนดให้