โรงเรียนธัญรัตน์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฟีโบ้ ลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 37 โรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Tele-signing of FIBO-School Consortium MoU)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรียน (FIBO-School Consortium) กับ 37 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโมดูลด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับโรงเรียนเครือข่าย ให้มีแผนการดำเนินการ การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ มีหลักสูตรเฉพาะ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบูรณาการความรู้ การพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อีกทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่ายฯ และ มจธ.
การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการลงนามครั้งที่ 4 ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายที่มีความร่วมมือฯ กับฟีโบ้แล้ว จำนวน 93 โรงเรียน (พ.ศ. 2562 – 2565)ในพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ กล่าวต้อนรับ แนะนำสถาบันฯ และกล่าวถึงเจตนารมณ์ รวมทั้งรายละเอียดของโครงการความร่วมมือที่เน้นย้ำการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของการจัดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ระหว่างโรงเรียน โดยมีฟีโบ้เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรม จากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการลงนามรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล (Tele-signing of FIBO-School Consortium MoU) ที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ IoT มาใช้ในการลงนาม นับเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันพิธีลงนามเครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รูปแบบออนไลน์ จัดเมื่อในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้บริหารและคณาจารย์ของสถานศึกษาทั้ง 37 แห่ง เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย

(1) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
(2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
(3) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
(4) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
(5) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
(6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
(7) โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
( 8 ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
(9) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
(10) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
(11) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
(12) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
(13) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
(14) โรงเรียนกำเนิดวิทย์
(15) โรงเรียนนนทรีวิทยา
(16) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
(17) โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
(18) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
(19) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
(20) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
(21) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
(22) โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
(23) วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
(24) โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(25) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
(26) โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
(27) โรงเรียนธัญรัตน์
(28) โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
(29) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(30) โรงเรียนอุตรดิตถ์
(31) โรงเรียนบุญวัฒนา
(32) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
(33) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
(34) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
(35) โรงเรียนหัวหิน
(36) โรงเรียนธารทองพิทยาคม
(37) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น