ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2563

Read more

กำหนดการเรียนเสริมพิเศษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการยกระดับผลสัมฤ

Read more

เชิญชวนคุณครูเข้าร่วประกวดสื่อวิดีทัศน์ VDO Clip การจัดการเรียนรูออนไลน์ รายละเอียดกดลิงก์เข้าดู

รายละเอียดการเข้าร่ว

Read more