ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่

Read more

ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา On-Site (แบบสลับวันเรียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Read more