ขอเชิญคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System)

และสะสมความรู้ ทักษะ

Read more