โรงเรียนธัญรัตน์

Thanyarat School

Visitors

Today36
Yesterday163
This week676
This month3999
Total449315

  • IP: 54.81.44.192
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

9
Online

วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2559 09:47
×

มีข้อผิดพลาด

Could not load feed: https://sites.google.com/a/thanyarat.ac.th/arts/

Home

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร
นายนฤนาท       ผ่องศรีนวล
นายสุวัฒน์         แทนพลกรัง
นางสุภาวดี         กุลแพทย์
นายศุภวิทย์         สงคง
นางอรวรรณ        อาจเวทย์
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววรรณี     สดศรี
นางพัทธนันท์    ศักดิ์ศรีพลกฤต
นางบุญส่ง        ขุนหนังสือ
นางสาวศศิมาพร    คชาชัย
นางอักษร   เขี้ยวแก้ว
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางภูษา          อละสัตย์
นางสาวโชติรส    ไชยยุทธ
นางบุญช่วย       นอขุนทด
นางนารีรัตน์        เล็กสถาน
นางสาวกนกพรรณ   ศรีแย้ม
นางสาวอรัญญา    พิมพ์ไทย
นางจรรยา   กันทะลือ
นางฉวีวรรณ      อยานนท์
นางสาวปวีณา   ประมูลพงศ์
นางสาวมัณฑนา   สอนคำมี
นางวาสนา    วิเศษสมบูรณ์
นางสาวชุติมา   ถาวรแก้ว
นางสาวสุวรรณี   เสือสมิง
นางพิมพ์อร   เสรีวัฒนานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวัชรศักดิ์    จิตรแน่น
นางสาวมะลิ     จุลวงษ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยชำนาญ
นางปวริศา       ดิษฐวิบูลย์
นางปัญจรัตน์  รัตนโรมพันธ์
นางบุษยา       การสามารถ
นางโสภา       ทองบรรจบ
นางโรจนาพร     เป๊กต๊ะวงศ์
นายชาญณรงค์     เผือกเพี้ยน
นางสาวมธุรส   เหมโส
นางแพว    เฉลิมญาติวงศ์
นางสาวอรสา    ไชยเขตต์
นางสาวศิวาพร   ไชยสิทธิ์
นางวราภรณ์   แสนเสนาะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายศิรมณ์    เสถียรรัมย์
นางขวัญชีวิต       นุชบัว
นายไพโรจน์     คุ้มมงคล
นายนิธิโรจน์    เพ็ชรศรีงาม
นางฉวีวรรณ     หวังเลี้ยงกลาง
นางสาวรัตนา   ประเสริฐศิลป์
นายเกียรติศักดิ์    นอขุนทด
นางสุกิจธร      วิสัยเกษม
นางสาวพิมพ์     ปี่ทอง
นางสาวนราธิป   พรรณหาญ
นางอรธนาภา   รัตนรุ่งกิจ
นางสาวปทุมมา   แสงรักษ์
นางสาวณัฎฐาณิชา   รุ่งสว่าง
นางจารุณี          ไทยคณา
นางสาวศิริพร     ทองย้อย
นางสาวจรีย์       ประสูติกุล
นายสกลศักดิ์  มหาพรหม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นายปราโมช  พันธุ์เมฆินทร์
นางสาวเดือนเพ็ญ บัณฑุวัฒนะ
นางสาวสายฝน   สุคนธพันธ์
นางธนาภา      คุ้มมงคล
นางน้ำทิพย์       ขาววิลาศ
นางสาวไปรมา   วัฒนามระ
นางเสาวภาคย์     ขุมแก้ว
นายพันธกานต์    เป๊กต๊ะวงศ์
นางสาวรัตนา   ชัยขาว
นายจีรศักดิ์   ทิมเชียงราก
นางสาวสุภัค   วงศ์ภักดี
นายสมศักดิ์   อาดำ
นายพันธ์นุพงษ์  วงวาน
นางสุพัตรา  ไพบูลย์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุภาพร       นาคนาคา
นางวัลภา        เจริญลาภ
นางฉวี          บังเกิดผล
นางลัดดาวัลย์      ศรีลาศักดิ์
นางชลธร        รวมธรรม
นางทิพวรรณ     อิ่มวิเศษ
นางจิตกานต์       ขุมทรัพย์
นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์
นางสาวอรสุมา   ศรีอนันต์
นางสาววาทิณี  หล่าจันทึก
นางสาวจามจุรี   ติ๊บตา
นางสาวสุวารี   อุดหนุน
นางสรารัตน์  เจียรทิพย์วิไล
นางสาวชนาพร   คงชาติ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางอุดมลักษณ์  ศิริกุลเลิศรัฐ
นายประเสริฐ   กิจรุจิภาคย์
นายธีระศักดิ์  การสามารถ
นายเล็ก       เกษร
นายบวร      บุญยงค์
นายธนภณ     ไชยสีดา
นายมานพ       จันทร
นางนัทนา      กิจรุจิภาคย์
นางอนงค์ธนางค์    พิมพ์ทนต์
นายวิรัช    เปี่ยมอุดมสุข
นายวุฒิชัย    อิ่มแก้ว
นายบรรพต   ศรีเมือง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวศศิพันธุ์  แสนนนท์คำ
นายน้ำเพ็ชร      วุฒิอนันต์ชัย
นายบุญเลิศ    อละสัตย์
นายวิเทศ  โพธิ์ทอง
นางกรกนก     อุทยาพงษ์
นางสาวจุฑารัตน์   ดวงเทียน
นายพรชัย  พิมพ์แดง (ช่วยราชการ)
ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
นางสาวผ่องศรี  สามศรีทอง
นางสาวอนัญญา   เทศทอง
นายภาสกร   ภาคอัต
นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
นางสาวจารุภา   ไชยนุรักษ์
นายเชาวลักษณ์  ชาวงษ์
นายธนากร   ไพบูลย์
นางสาววิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์
นางสุวรรณา   บัวเผือก
นางจินดา         สวนเมือง
นายทวีป       ไพเราะ
นายบุญยิ่ง     พาหาสิงห์
นายวิวัฒน์   เดชพิพัฒน์โภไคย
นางวิไลพร         รื่นสุข
นางพรรณวลัย     กลิ่นสนิท
นางศรัณยา     ศรีจันทร์
นางนาถฤดี       ศิริเพ็ญ
นางนิรมล   แพงวิเศษ
นายสัมพันธ์    เผือกแตงพันธุ์
นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์
 
ครูไปช่วยราชการ
นางจรูญศรี   เปลื้องนุช
 
ครูอัตราจ้าง
นายศิริพงษ์       ด้วงเงิน
นายสงกรานต์   เอี่ยมรอด
นายอภิชาติ  กิจเจริญพิบูลย์
นายกตัญญู   ธงเงิน
นางสาวกัลยา      สิงห์โต
นางสาววิภาดา  นนทวงศรี
นางสาววรรณธนา   มาตสิงห์
นางสาวอุบลรัตน์  มาลัยแดง
นางสาวอรนิตย์  ลาดโม
นางสาววรรณิศา  ศรีวิชา
นายฉัฐพล   บุญญาน้อย
นางสาวกาญจนา  ทองสุข
นางสาวสุดารัตน์  ขาวผ่องศรี
   
ข้อมูล ณ วันที่  6  มิถุนายน 2557
 
 
ลูกจ้างประจำ
นายสังเวียน       ปี่ทอง
นายวันชัย          พวงมาลัย
นายพิชัย           พูลเจริญ
นายวัฒนา          อรุณแจ้ง
นายชาติชาย        บุญเส็ง
นายพนม            โสภา
นายศักรินทร์       กล่อมเกลี้ยง
นายสมเด็จ         ค้าทันเจริญ
 
  
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวินิจ       สุขเจริญ
นายวิเชียร    เสถียร
นายบุญเรือง   พุฒซ้อน
นางสาวภัทรพร   มารุจกล้า
นางปรีดา   เรืองศิริ
นางศิริวดี   กล่อมเกลี้ยง
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12  มิถุนายน 2557

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ