การรับสมัครนักเรียน 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (คลิกเพื่ออ่าน)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (คลิกเพื่ออ่าน)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ม.1 ปีการศึกษา 2565 (คลิกเพื่ออ่าน)

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์ (เฉพาะนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ)

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง

(1) นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์ อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรอง)

(2) นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานราชการที่มีที่พักอาศัยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์

1. อำเภอธัญบุรี  ได้แก่
ตำบลรังสิต  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลบึงยี่โถ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลลำผักกูด หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลบึงสนั่น     หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลบึงน้ำรักษ์      หมู่ที่ 1, 2

3. อำเภอหนองเสือ   ได้แก่
ตำบลบึงบอน   หมู่ที่ 2, 3, 8, 9
ตำบลบึงบา    หมู่ที่ 2, 3, 8

2. อำเภอลำลูกกา  ได้แก่
ตำบลบึงคำพร้อย     หมู่ที่ 1, 2, 9, 10, 14
ตำบลลำลูกกา      หมู่ที่ 1, 7, 16
ตำบลบึงทองหลาง   หมู่ที่ 1, 9, 15
ตำบลลาดสวาย   หมู่ที่ 1, 6, 10

4.อำเภอคลองหลวง  ได้แก่
ตำบลคลองหก    หมู่ที่ 1, 2, 3
ตำบลคลองเจ็ด   หมู่ที่ 1, 2, 3

คลิกเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

ดาวน์โหลดหลักฐานรับรองการพักอาศัยอยู่จริง