พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ 1/2563

ให้นักเรียนเข้าบัญชี @thanyarat.ac.th ที่โรงเรียนออกให้เท่านั้นจึงสามารถเปิดได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6