ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดขึ้นใหม่ในพื้นที่ตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นกลุ่มก้อน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ทางโรงเรียนธัญรัตน์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (ค) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนธัญรัตน์ จึงประกาศ          ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และ เปิดเรียน     วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.2564 ตามปกติหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *