ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

นายประสิทธิ์ เจริญชอบ
รักษาการครูใหญ่
2519 –2520
นายมโน อภินิเวศ
2534 – 2540
นายสานิตย์ นาคพงษ์
2545 – 2547
นายสท้าน เฉลยผล.
ครูใหญ่-ผู้อำนวยการ
2520 – 2529
นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
2540 –  2543

นายสุทิน ภูเจริญ
2529 – 2534
นายบรรลือชัย ผิวสานต์
2543 – 2545


2.
3.
4.
5.
6.
7.ผู้อำนวยการ
8.นายอนุสรณ์ มาสกรานต์ผู้อำนวยการ9 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายนพ.ศ. 2557
9.นายนฤนาท ผ่องศรีนวลผู้อำนวยการ10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน