คณะผู้บริหาร โรงเรียนธัญรัตน์

นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางดวงทิวา เทพปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ และงานบุคคล
นางสาวสุภาวดี ดิษฐสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายรัชชานนท์ พูลสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน