การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนธัญรัตน์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 มีกำหนดการดังต่อไปนี้

กรณีที่นักเรียนไม่มีปพ.7 ให้อัพโหลด ปพ.1 ในช่องปพ.7 แทนได้

ค่าสมัครสอบมีเฉพาะห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ม.1 เท่านั้น

หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง (คลิก)

นักเรียนม.1 สามารถสมัครได้ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ

ตอนนี้มีผู้สมัครสอบเข้ามาจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเอกสาร ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลในวันถัดไป

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน รอบ 2

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง

(1) นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์ อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรอง)

(2) นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานราชการที่มีที่พักอาศัยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนธัญรัตน์

1. อำเภอธัญบุรี  ได้แก่
ตำบลรังสิต  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลบึงยี่โถ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลลำผักกูด หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลบึงสนั่น     หมู่ที่ 1, 2, 3, 4
ตำบลบึงน้ำรักษ์      หมู่ที่ 1, 2

3. อำเภอหนองเสือ   ได้แก่
ตำบลบึงบอน   หมู่ที่ 2, 3, 8, 9
ตำบลบึงบา    หมู่ที่ 2, 3, 8

2. อำเภอลำลูกกา  ได้แก่
ตำบลบึงคำพร้อย     หมู่ที่ 1, 2, 9, 10, 14
ตำบลลำลูกกา      หมู่ที่ 1, 7, 16
ตำบลบึงทองหลาง   หมู่ที่ 1, 9, 15
ตำบลลาดสวาย   หมู่ที่ 1, 6, 10

4.อำเภอคลองหลวง  ได้แก่
ตำบลคลองหก    หมู่ที่ 1, 2, 3
ตำบลคลองเจ็ด   หมู่ที่ 1, 2, 3

สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ คลิก

กรณีที่นักเรียนไม่มีปพ.7 ให้อัพโหลด ปพ.1 ในช่องปพ.7 แทนได้

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเรียน คลิก

การขอใบรับรองออนไลน์สำหรับนักเรียน ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์

เข้าไปที่เว็บไซต์ http://dograde.online/thanyarat/
กรอกข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน และ วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 05/05/2545 จ่ากนั้นกดปุ่ม ปพ.1