การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนธัญรัตน์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 มีกำหนดการดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ไม่เปิดห้องเรียนส่งเสริมภาษาจีน แต่จะเปลี่ยนเป็นห้องเรียนพิเศษภาษาจีนแทน

กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์สมัครห้องเรียนปกติ (ยังไม่เปิดให้กรอกข้อมูล)

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเรียน คลิก

การขอใบรับรองออนไลน์สำหรับนักเรียน ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ (อนุโลมเฉพาะการสมัครห้องเรียนพิเศษ)

เข้าไปที่เว็บไซต์ http://dograde.online/thanyarat/
กรอกข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน และ วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 05/05/2545 จ่ากนั้นกดปุ่ม ปพ.1