การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online 2020)

ITA โรงเรียนธัญรัตน์

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างหน่วยงาน  
O2ข้อมูลผู้บริหาร 
O3อำนาจหน้าที่ 
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
O5ข้อมูลการติดต่อ  
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8Q&A 
O9Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี 
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 O17E–Service 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน  
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ปรับปรุงปี พ.ศ.2563)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน